وقتی فکر می کنی روی خط ِ زلزله واستادی ُ هرآن ممکنه زمین دلش بخواد بلرزه

انگار دوست داری اون لحظه هی حرف بزنی ُ به روی ِ خودت نیاری که بعدش چی 

میشه ُ براتم اهمیت نداشته باشه کسی حرفات ُ میشنوه یا نه ؛ فقط قرار ِ آروم بشی !

گاهی دلت مثل ِ زمین ِ در حال ِ لرزش ِ ؛ نمیدونی چند ثانیه یا چند دقیقه ممکن ِ طول

بکشـــه اما مطمئنــی تخـریبش رو فقط خـودت میتونی درک کنی ُ درجه لرزششـــــم

اصـن برات اهمیتـی نـداره چـون تـه ِ تهـش یـه دل ِ ویـرون ِ هُ یــه نگاه ِ مات ..

این حرفائی که مینویسمشون شاید درک کردنش یخورده مبهم باشه ُ شایدم اصـــــــلا

پـوچ اما حس ِ الانـم شبیـــه ِ آدمی ِ که از تـرس ِ زلـزلـه از خـونـه ی ِ یـه طبقــه

خـودش اومـده بیـرون ُ تـوی ِ یـــ ه پـارک ِ کـوچیـک کنـار ِ یـــه بـرج ِ بلنــــــــــــد

بسـاطش رو پهـن کـرده ُ دلخـوش ِ کـه اگـر زلـزلـه بیـاد زیر ِ آوار نمیــمونـــه !!

تـا همیـن انـدازه کافیــه بـرای ِ تخمیـن ِ ریشتـر ِ این لـرزش .
تاریخ : دوشنبه 14 مهر 1393 | 11:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.