روزی رو می بینـم کــه هیچ آدمـی از اینکــه به بهشــت نمیـره پشیمون نیسـت 

برعکس هـر جهنـمی رو کـه زیـر ُ رو کنـی پـُر از آدمــیزادهــ .

حالا این دل ِ بیچـاره مـُـدام دربنـد ِ راز ُ نیاز با تـــو باشـه یا نبـاشــــه . .

وقتـی دستـم بـ ه دامنـت نمیـرســـــ ه ..


از بـس گفتـــم خـب بــ ِ جهنــــــــــم ؛ بهشتـــم گم شد !


تاریخ : جمعه 18 مهر 1393 | 16:28 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.