اونروزا که روی جدول ِ خیابونا دستام ُ باز می کردم ُ ادای ِ پرواز ُ در میآوردم

هرگز تصور نمی کردم روزی اگردستات ُ باز کنی رو به من , پرواز می کنم !
تاریخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 | 21:30 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.