تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - مطالب آینور ....
گاهی دل ِ آدم یه معجزه میخواد ؛ یـه تغییــر ؛ یـه تحـــول ِ بزرگ

یه بیگ بنگ ِ عظیم برای ِ عصر ِ یخبنـدان روحم مثلن .. 

گاهی دل ِ آدم دلش میخواد اینی که الان هست دیگه نباشــــه  ..

خـوب باشه خـوبتـر حتـا .. 

گاهی دل ِ آدم یه انفجـار میخـواد مثـل ِ انبار ِ باروت با یه جرقه

مثل ِ سوختن ِ من توی ِ آغوش ِ تـــو !

اون آدم شـاید منـم ؛  اون گـاهی شـاید احسـاســم !


تاریخ : جمعه 31 مرداد 1393 | 21:55 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حس کنی همه ی ِ دنیا خوبیاشون جمع شده توی ِ دست ِ راستت ..

حس کنی همه ی ِ دنیا بدیهاشون جمع شده توی ِ دست ِ چپـت ..

حس کنی همین حالا قرار ِ قیامت بشـه .. 

نمیدونم به دست راستم اعتماد کنم یا دست ِ چپم ُ باز کنم ...

برزخ یعنی همین ..

حالا کی میخندم ُ کی گریه میکنم فـرقش چیه .


تاریخ : دوشنبه 27 مرداد 1393 | 21:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شدم شبیه یه روح , نه نه شدم شبیه آدمی که سر در گم شده ؛ نمیدونه زنده ست یا مرده !

بی حوصله ُ بی خیال از کنار ِ همه رد میشم از هرچی دوست داشتنی ِ میگذرم ؛ گــاهـــــی

فکـر میکنـم اگر الان بخوام لیـوان ِ چای رو بردارم حتمـا ً دستـم از لیـوان رد میشــــــــــــه ُ

بعد بقیـه بـی خیـال و بـی توجـه بـه حضورم زندگیشـون رو ادامه میـدند ُ مـن تازه میترسم ُ

شروع میکنم بـا حـرص هرچیزی کنارم ِ بگیرم ُ خسته میشم ُ ناامید از هیچ برخوردیــــــ

سرم رو میگیرم بین ِ دستام ُ فکر میکنم به لحظه هائی که نداشتم ُ همیشه فکر میکــــــردم 

مال ِ من ِ و ُ الکی خوش بودم ... 

الان دلـم میخواد روحم ُ بردارم ُ برم یه گوشه کز کنم ُ خیره بشم به آدما و ُ دلخوشیاشون .


تاریخ : دوشنبه 27 مرداد 1393 | 00:41 | نویسنده : آینور .... | نظرات
کسی بـاید بـاشه یـا حسـی یـا عقلـــی کـه حکـومـت  نظـامی اعلـام کنــــ ه 

بـرای ِ تـوقف ِ هـرچی فکـر ُ خیـال کـه سـرم رو تـا مـرز ِ انفجـار اذیـت 

میکنـــه ُ مـن بـرای ِ مبـارزه بـا اونا نیـاز بـه یـه ارتش مسکـن دارم ...

یکـم بـایـد بـا خـودم سـازش کنـم یـه میـانجـی لازم ِ مثل ِ تــــو !

بـایـد بـرای ِ آتـش بـس بیـن ِ مـن ُ افکـارم اقـدام کنـــی ؛ سـرزمیـــــن ِ

دلــــم  در حـال ِ تخـریـب اسـت ؛ دلـم را دریـاب !


تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393 | 19:40 | نویسنده : آینور .... | نظرات


      مـن خیلی دورم از آرزوم امـا ؛

                 آرزوی ِ من میگـه مـا خیلی نزدیکیـــم به همدیگـه !

    
                
  





تاریخ : جمعه 24 مرداد 1393 | 22:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شنیدم زندگی ارزش نداره .. 

میگن همه جوره باید بهش کم محلی کنی ُ بذاری بتازونه ُ طی بشه .. 

گاهی وقتا حوصله نداری که بشینی ُ گذشتنش رو ببیــنی ؛ ترجیح میدی بگذرونیش !

من عاشق ِ وقتائی هستم که میخوابم ُ تمام ِ دهن کجیام رو به زندگی میسپارم به فردا .

یه روزی میاد که منم خستگیام ُ بی حوصلگیام ُ دردام ُ اصن خشمـم ُ داد میزنم ُ برای 

زندگی خط ُ نشون میکشــم ُ بیخیـال ِ هـرچی که پیـش آیـد ؛ میــرم !

کجـاش بمـانـد ؛ هیچکــس از اون دنیـا نیـومده کـه بگـه بهشـت بهتـره یـا جهنـم .




تاریخ : پنجشنبه 23 مرداد 1393 | 00:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
یـه روزی بـه دنیـا میـای ُ تمـام ِ آرزوهـاتـــم بـدنیـــا میـــان . . 


من وقتـی مـتولد شـدم کـه آرزوم تــو شـــدی !


      " همیـشـــه مثـــ ِ آرزو بـا منــــــــــــــی  "





تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1393 | 14:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
        


                     وحشتنـــاک آرومــــم . . 


تاریخ : جمعه 17 مرداد 1393 | 15:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات

              چشمهـای ِ دریـا را بـه کـویـر بـدهیـد ُ

              لبهـای ِ کـویـر را بـه ساحــــل !

   من هنوز همان کـوهـم که بین ِ دریا و ُ کویر ایستاده است !

  


تاریخ : پنجشنبه 16 مرداد 1393 | 13:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات


   چقـدر امشب خورشیـــد تاریک است !

    بی هـوا مـاه را بـوسیـده است ؛ میدانـم ..


تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد 1393 | 21:32 | نویسنده : آینور .... | نظرات


      شبیــــــه ِ دمـاونـــــــدم ..

          پـر از آتـــش ُ خـامـــوشــــ .. 


تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1393 | 22:58 | نویسنده : آینور .... | نظرات
زندگی ِ هرآدمی یه لحظه هائیش پــوچ ِ ؛ مثـل ِ تخمـه های ژاپنی که ظاهرش قلمبــه است ُ

داخلـش یه مغز ِ پوچ ُ خالی از مزه جا خوش کرده ؛ فقط زحمت ِ شکستن ِ بی دلیلــــــــــش

رو میکشـی ؛ زنـدگی هم گاهی وقتا پوچ ِ وقتـــــی می فهــمی که شکســـتـــی مثل تخمـــه !

هـر آدمـی یجـور ِ خـاصی بـا این قضیـه کنـار میـاد ؛ یکـی استقـامتـش خـوب ِ و ُ بـراشــ

مهـم نیســت زنـدگی پوچ بـاشه یـا پـر مغـز ؛ یکـی استقامتـش خـوب ِ و ُ پوچتـریــــــــــن

لحظـه رو هـم با لذت ِ تمـام پشت ِ سر میـذاره ُ زندگی براش همیشه خوشایند ِ ...

بعضی از آدما هـم استقامت بالائی ندارند یا بقول ِ امروزیا اصـاب مصـاب تعطیل ..

اینـا هـرچی تلخـی دارند ُ میندازن رو شـونـه هـای ِ آدمـای ِ دیگـه ُ لحظـه به لحظــــــــــه

زنـدگـی رو بـرای بقیـه بیمـزه می کننــد ..

یکـی مثل ِ مـن استقـامتـش زیـاد نیست امـا خـوب بلـد ِ ادای ِ آدمای ِ قوی رو دربیاره ؛

زنـدگی پـوچ هـم که بـاشـــه شـوری ِ لحظـه های ِ شکستن میتونـه مزه ی ِ تلخــــــــــــ ِ

اون  رو عـوض کنــــ ه ؛ مثـل ِ یـه مـزه نـاب بـرای ِ شـراب  ...

حـالا بـایـد دیـد چـرا آدمــآ عـادت دارنـد آدمـــآ رو نبینــــند ...
 





تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1393 | 21:24 | نویسنده : آینور .... | نظرات
از ناله های ِ روزمره ُ کم آوردنای ِ مدام ُ خندیدنای چرت ُ بغضای ِ کوفتی ُ لحظه های ِ سگی 

حالم بهم میخوره ...

این تهوع یه خوبی داره و اونم این ِ که از درون بالا میاری ُ حال ِ بقیه رو بد نمیکنی ..

این بالا آوردن ِ یه بدی هم داره و اونم این ِ که مدام زندگی در تو و در درونت دگرگون میشه

و یادت میره کدوم لحظه هاش حس بهتری داشتی ؛ بهرحال گاهی تهوع حس ِ خوب هم داره !

مثل ِ سیل ِ ؛ یجورائی هم خراب میکنه هم آباد .. 

عجیب نی اگر خوب به ماهیت ِ سیل پی ببری می فهمی اون ویروونیه بعدش یه آبادانی ِ تازه

در پی داره ؛ نـو شـدن ِ دوباره ِ چیزای ِ له شده زیر ِ جریان ِ مدام ُ عصبی ِ آب ..

فکر کنم دارم له میشم زیر ِ جریان ِ بی امان ُ عصبی ِ زنـدگــی ... 


فـرامـوش نشـم زیر ِ این طغیـان  ؛ آبـادانـی پیشکـش ...


تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1393 | 01:01 | نویسنده : آینور .... | نظرات
تصـور میکنـم وقتـی خـدا وعـده بهشـت رو بـه آدمـا میـداد تصمیم گرفـت  تست کنـــ ه 


حس میکنـم بــ ه جـای ِ خـون تـــوی ِ رگــای ِ تــــو شــــراب جـاریـــــ ه !



      مســت میشــم وقتـــــی تـــــو رو حـس میکنـــــــم . . 


انگـار خـدا هـم میـدونســت مـن بـرای ِ داشتـن ِ تــو یکـــ دائـم الخمــرم ...


تاریخ : شنبه 11 مرداد 1393 | 22:39 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گنـدمـزار بـاشــم ُ دستـای ِ تـــو داس . . 

چـه حـس ِ خـوبــی ِ ریختـن بـه پـای ِ تـــــو . .


تاریخ : شنبه 4 مرداد 1393 | 03:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 172 :: ... 7 8 9 10 11 12 13 ...