دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور کپــــی نکــــن ... اگر دیوانه بودی تو هم مثل من می نوشتی !!! http://tamase-akhar.mihanblog.com 2019-04-23T07:04:43+01:00 text/html 2019-04-08T10:39:25+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... ای همه جان ؛ تــــو http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2728 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به موازات&nbsp;ِ جهانــم ؛ بی نهایت جهان هست</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;در کدام جهان به مجادله با دلم مشغولی ؟!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div> text/html 2019-04-06T12:01:12+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... پرت شده ام در خیالت http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2727 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>گیج مثل&nbsp;ِ فرفره</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روحم در من میچرخد&nbsp;ُ سراغ&nbsp;ِ خودش را می گیرد .... !</b></font></div> text/html 2019-04-06T10:50:22+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... بهار هم آمد http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2726 <br><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>بـــــ ه دلــــــم مـــانـــد ؛&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;تــــــو ؛&nbsp; بیــــآیـــــــی&nbsp;ُ ببـــوســـــی مــــــرا . .&nbsp;</b></font></div> text/html 2019-02-14T20:18:57+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... دریای سیاه کجای جغرافیاست ؟ http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2725 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مـوج مـوج به صخره میخورم&nbsp;ُ برمیگردم به آغــوش&nbsp;ِ خاطـرات . .&nbsp;</b></font><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حس میکنم جغرافیا را به هم زده ای . .&nbsp;</b></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2019-01-31T18:29:25+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... مارلبرو http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2724 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بعضی وقتا نفس تنگی میگیره آدم ؛ نه اینکه ریه هاش داغون باشه هاا</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه اینکه هوای آلوده حبس شده باشه توی سینه&nbsp; هااا</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه اینکه بغض کرده باشی&nbsp;ُ نتونی قورتش بدی آآآآ</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">فقط دوس داری یه نخ سیگار دود کنی&nbsp;ُ چشات&nbsp;ُ ببندی&nbsp;ُ نفست رو بدی بیرون&nbsp;ُ بگی آخیــش!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اونم فقط برای اینکه حس کنی وقتی یکی میگه علاج&nbsp;ِ بغض ِت یه نخ مارلبروئه , ینی چی !</font></div> text/html 2019-01-22T19:15:21+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... آب ولرم برای قورت دادن خرده های بغض ِ شکسته / لطفا http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2723 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توی زندگی یوقتایی هست که آدم بغض میکنه&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شایدم اصلا اون بغض کردنـ ه یجور دفاع شخصی باشه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دفاع از روحت ؛ احساست ؛ خود&nbsp;ِ خودت حتا ( تنهای&nbsp;ِ تنها )</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی وقتا اون بغض&nbsp;ِ میشکنه اما اشک نمیشه ؛ نمیباری !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خرده هاش&nbsp;ُ آروم قورت میدی&nbsp;ُ یه لیوان آب روش ..</font></div> text/html 2019-01-22T18:21:49+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... مرابخواه طوری که کسی نفهمد ! http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2722 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بیا تقلب کنیم جـــــآنـــم . .&nbsp;</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>خیره شوی در چشمــانــم&nbsp;ُ مرا ببـــوســی&nbsp; !</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>گـــاهــی بـرای خــواستنــــم ریسکــ کـــن . .&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به جهنم که دیگران چه میگویند !</b></font></div><div><br></div> text/html 2019-01-18T18:03:23+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... جمعیتی در چشمانم زار میزنند ! http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2721 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ندیده ام تو را . . ندیده ای مرا&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ببین چگونه مردم&nbsp;ِ چشمانم زار می زنند در حسرت&nbsp;ِ نگاهت !</font></div> text/html 2019-01-16T19:36:29+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... غریب ِ غریبه ی ِ من ! http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2720 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">رد&nbsp;ِ پایت روی ثانیه های نفس کشیدنم&nbsp; سـُـرمیخورَد&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">و من . .&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ثانیه ثانیه له میشوم در نبودت !</font></div> text/html 2018-12-20T13:02:55+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... جنگ که فقط با گلوله نیست http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2719 نبودنت بویِ بادامِ تلخ میدهد . .<div><br></div><div>مثلِ حلبچه میشود روحم . .</div><div><br></div><div>شیمیایی !</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-11-15T20:03:55+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... روی بروشورتون بنویسید بدون عوارض جانبی ! http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2718 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توی زندگیه هممون درد هست ؛ دردا هم همشون شبیه هم نیستند&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بعضیاشون جسمت رو آزار میدند بعضیاشون روحت رو میخراشند</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هردردی هم بطور قطع یه دارو داره ؛ داروها هم شبیه هم نیستند ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هر آدمی توی زندگیش آدمای عزیزی هستند که شبیه هم نیستند !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این آدمای عزیز گاهی دوست داشتنی هستند و گاهی دلت میخواد دور باشند ازت ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شده دردی داشته باشید که دلتون بخواد محل درد رو انگولک کنید و از آزاری که</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به خودتون میدید لذت ببرید ؟</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;(( من به وحشتناک ترین شکلِ ممکن ؛&nbsp; مازوخیست دارم ))</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">داروها به تناسب اثری که برای درمان درد دارند&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">میتونند درد آور هم باشند</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">میتونند عوارض جانبی داشته باشند&nbsp; ..&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">میتونن برحسب وظیفشون برای تسکین درد و مداوای&nbsp;</span></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیماری ؛ فرد رو درگیر دردهای ثانویه و بیماریه دیگه ای کنند که این خوب نیست .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">آدمای خوب و دوست داشتنی زندگی هم میتونند شبیه دارو باشند , دردت رو دوا کنند</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جایی که نیاز داری بهترین باشند برات ؛ روحت رو صیقل بدند اما میتونند عوارض&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جانبی هم داشته باشند .... !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>از اون دسته داروهایی باشید که روی بروشورشون نوشته بدون عوارض جانبی .</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-10-18T19:55:18+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... تو در من حل شدی ! http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2716 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هیچوقت ؛ هیچکس ؛ هیچ جای&nbsp;ِ دنیا&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قد&nbsp;ِ من ؛&nbsp; از خـودش دور نبوده . .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">همین انـدازه دوری برای مُردن بسه !</font></div> text/html 2018-08-28T19:42:01+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... رد پای ِ تو . . http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2715 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این صفحه سپـید رو زمیـن برف پوشی تصور کن که هربار سَـربزنی&nbsp;</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>رد پای&nbsp;ِ تو من&nbsp;ُ به سمت&nbsp;ِ بودنـت ببره&nbsp;ُ مـن از این حـــال&nbsp;ِ خـــــوشـــ</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دلـم انار بشه&nbsp;ُ دلتنگی هام ترک بخوره&nbsp;ُ دونه دونه خنده از پشت&nbsp;ِ ذهنم</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سُــر بخوره&nbsp;ُ بـریـزه توی وجـودم&nbsp;ُ روحــم ..&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;( آخ کـه روحـــــم بال دربیاره&nbsp;ُ&nbsp;</b></font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سـمت&nbsp;ِ یـــادت پَــر بکشــــه ! )</b></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><i>دونقطه ستآره ....</i></b></font></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2018-08-12T18:18:00+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... از همون وقتایی که بچگی بود اسمش ! http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2714 <p class="MsoNormal"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از اون وقتا که دلت میخواد بزنی به دل جاده ُ خاطرات بچگیتو زنده کنی ..</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یه جا مثلا کنار رودخونه&nbsp;ُ بی هوا بی هیچ ترسی از نگاه اطرافت بری توی آب !</font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از اون وقتا که پاچه های شلوارت تا بالای زانوت خیس میشد ُ نگران خط اتوش نبودی ..</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;برات مهم نبود اگر چهارنفر همسن خودت بیان رد بشن ُ تو معذب بشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><br></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از اون وقتا که دستتُ میکردی توی آب ُ خزه های چسبیده به سنگا رو جدا میکردی&nbsp;ُ</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;از دیدن جونورای ریز روشون جیغ میزدی ُ میخندیدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">کاش برگردم به زمانی که صدای خنده هام با صدای آب قاطی میشد ُ هراسی نبود از شیطنت</span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span style="font-size: large;">&nbsp;!</span><span dir="RTL" style="font-size: large;"></span><span dir="RTL" style="font-size: large;"></span><span dir="RTL" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> text/html 2018-08-05T11:55:32+01:00 tamase-akhar.mihanblog.com آینور .... پایم در گل مانده http://tamase-akhar.mihanblog.com/post/2713 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>شبیه رقص&nbsp;ِ قاصدک در باد . .</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بیــا ؛ دستهایم را بگیر&nbsp;ُ به بادم بده !</b></font></div>