دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور کپــــی نکــــن ... اگر دیوانه بودی تو هم مثل من می نوشتی !!! http://aynor.ir 2018-02-21T09:35:31+01:00 text/html 2018-01-07T15:49:44+01:00 aynor.ir آینور .... دی ماه ِ من شبیه ِ مرداد است ! (هرماهی توی فصل خودش خوبه ) http://aynor.ir/post/2699 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مثـل&nbsp;ِ دوچـرخـه سـواری در سـراشیبـــــی . .</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پُـــرم از دلهـــــره&nbsp;ُ هیجــــان !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکـم عجیبـــ&nbsp;ُ غـریبــــه احسـاسـم ؛ میـون&nbsp;ِ بـغض&nbsp;ُ خنـدیدن !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دلــم میخـواد تـه&nbsp;ِ این سـراشیبـــــی دشتــــ بـاشه&nbsp;ُ آرامـش .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2017-12-20T14:30:53+01:00 aynor.ir آینور .... چطوری میشه خوشبختی رو نفس نکشید وقتی هوای ِ تو باشه ؟ http://aynor.ir/post/2698 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اونروزا که روی جدول&nbsp;ِ خیابونا <b>دستام ُ</b> باز می کردم&nbsp;ُ ادای&nbsp;ِ پرواز&nbsp;ُ در میآوردم</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هرگز تصور نمی کردم روزی اگر<b>دستات&nbsp;ُ</b> باز کنی رو به من , پرواز می کنم !<br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div> text/html 2017-11-30T16:05:16+01:00 aynor.ir آینور .... من هنوزم راهم کج ِ ! http://aynor.ir/post/2697 وقتی با دروغاشون از روی روحت رد میشن&nbsp;ُ خودشون&nbsp;ُ میزنن به بیراهه<div><br><div><br></div><div>باید از جات بلند شی&nbsp;ُ دامن&nbsp;ِ روحت&nbsp;ُ بتکونی&nbsp;ُ راهت&nbsp;ُ کج کنیُ بری !</div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2017-10-22T17:11:50+01:00 aynor.ir آینور .... چاقو نمیخواهـم ؛ یادت مرا میـدَرد !! http://aynor.ir/post/2696 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بـوی&nbsp;ِ <b>نـارنــج</b> گـرفتــ ه <b>دستهــایم</b> ..</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بَــس کـه در <b>خیـالـــم</b>&nbsp; .... <b><i>تـو</i></b> را دیـده ام&nbsp; !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>یـوسـف</b> هـم کـه نبـاشــی ، مـن بـرای <b>زلیخــاه</b> بـودن مُـشتاقـم !</font></div> text/html 2017-10-05T13:34:22+01:00 aynor.ir آینور .... یه دریچه رو به هرچیزی که دلت بخواد .... http://aynor.ir/post/2695 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقتی یه دریچه باز میشه ؛ رو به هر چیزی یا حتا هر دریچه ای ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مثلن دریچه سَـــد ؛ فاضلاب ؛آئورت حتا .... !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یه جریان&nbsp;ِ قوی باعث&nbsp;ِ جریانات&nbsp;ِ بعدی میشه .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">درکش ساده ست ؛ خیلی خیلی ساده ..</font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">آب طغیان میکنه ؛ گـندش درمیاد ؛ ضربان&nbsp;ِ قلب تـُــند میشه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ممکنه سیل بیاد ؛</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ممکنه بیماری شیوع پیدا کنه ,</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ولی باز مطمئنی که نمی میری چون قلبت میزنه هنوز .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای&nbsp;ِ همین&nbsp;ِ که هروقت حس میکنی جریان&nbsp;ِ زندگیت راکد شده باید گریه کنی وگرنه ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میمیــــــری !</font></div> text/html 2017-09-12T14:34:43+01:00 aynor.ir آینور .... بطور خیلی مسخره ای , قوی به نظر میام ! http://aynor.ir/post/2694 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قـَـــد&nbsp;ِ کــــوه ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خستــَـــــم !</span></div></div> text/html 2017-08-18T09:25:37+01:00 aynor.ir آینور .... اگر تمام سیاره ها مدار می داشتند , انسان مـاه میشد ! http://aynor.ir/post/2693 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیـا کــ ه بــی تـــو دلـــم ؛ شـــوره زار&nbsp;ِ تنهـائیـست ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بــ ه عمــق&nbsp;ِ خلــوت&nbsp;ِ ذهنـــم ؛ هـوار&nbsp;ِ تنهـائیــست ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیـا کــ ه بـی تـــو ؛ چــو سیـاره هـای&nbsp;ِ ســرگردان ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مـُـدام گـردش&nbsp;ِ مــن ؛ بــر مـــدار&nbsp;ِ تنهـــائیــست !!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پ.ن :&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مـرا به بَــزم&nbsp;ِ غزل های&nbsp;ِ ناب راهی نیست ..&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; کـ ه این قصـیده ی&nbsp;ِ کوتـآه حـراج&nbsp;ِ تنهـــائیــستــــ !</span></div> text/html 2017-07-12T18:18:02+01:00 aynor.ir آینور .... خواب میچسبه ! http://aynor.ir/post/2692 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بعضی وقتا خوابیدی توی رختخواب&nbsp;ُ بیداری !</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی وقتا هم بیداری&nbsp;ُ حسرت&nbsp;ِ خنکای&nbsp;ِ بالشت ؛ خوابت میکنه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">الان خوابیدم&nbsp;ُ بیدارم .. دستم برای نوشتن بی قراری میکرد&nbsp;ُ دلم نیومد آرومش نکنم ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یه عارضه جدید گرفتم ( کــِـــرم&nbsp;ِ گـــــوش ) یعنی مُدام یه تیکه از یه ترانه رو زمزمه میکنم</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا وقتی هم که اون ترانه رو گوش ندم&nbsp;ُ بارها و بارها تکرار نشه ؛ آروم نمیشم ...&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">((( &nbsp;&nbsp;</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">داره میبــاره بـــارون&nbsp;ُ تـــــو نیستــــــی ..... &nbsp;)))</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستم آروم شد&nbsp;ُ چشمام بی قرار ...&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این شب&nbsp;ِ زیبای&nbsp;ِ تابستونی&nbsp;ِ بارون زده ؛ بخیـــــر .</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-06-22T08:16:52+01:00 aynor.ir آینور .... تیر یا می کـِشد یا می کُـشد !! http://aynor.ir/post/2691 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تیر آمد&nbsp;ُ تیر می کشد لحظه های&nbsp;ِ داغ ....!</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هُرم&nbsp;ِ زمین بالا زده ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">آسمان داغ کرده ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">درخت سر به زیر شده&nbsp;ُ باد ایستاده خوابیده !</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">من یخ در بهشت میخواهم&nbsp;ُ بهشت اما در آغوش&nbsp;ِ جهنم میسوزد ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تن به زمین میسپارم&nbsp;ُ خیره به آسمان ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هیچ انتظاری از بهشت ندارم&nbsp;ُ یخ بسته ام در جهنم&nbsp;ِ خاموش ُ تیر می کشد سرم !</font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2017-06-12T15:31:53+01:00 aynor.ir آینور .... هرکسی یه داعش ِ درون داره ! http://aynor.ir/post/2690 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خـاطـرآت شبیـــه&nbsp;ِ بمــب هستنـــد ...&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یـادآوریشـون درست شبیـه&nbsp;ِ انتحـــآرِ .... همیشه&nbsp;ُ همیشه متلاشی میشی !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فقط بهت نمیگن تـروریسـت و هیچکسـی هـم این حملـات رو به عهده نمیگیره ..&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مغـز فرمـان میـده ؛ قلـب میمیــره و تـو مثل&nbsp;ِ آدمای عادی زندگی میکنی !</font></div> text/html 2017-06-11T16:55:03+01:00 aynor.ir آینور .... باور کنید http://aynor.ir/post/2689 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پیروکسیکام مالیدم به ستون&nbsp;ِ فقرات&nbsp;ِ روحم !!</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تـــاثیر نداره ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی وقتا خم میشی از زور&nbsp;ِ درد&nbsp;ُ روحتم خبر نداره !</font></div> text/html 2017-06-06T16:24:12+01:00 aynor.ir آینور .... خواب تو را دیده , منم ! http://aynor.ir/post/2688 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تقاطع بازوانت درست همان جا که مرا سخت در خود گرفته ...&nbsp;</font><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جاده باریک می شود&nbsp;ُ من میمیرم ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">همیشه , دقیقا&nbsp;ً همین قسمت از خوشیام ....</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از خواب میپرم !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پ.ن : با تو بودن حتا برای تو مُردن هم , رویای&nbsp;ِ خوب&nbsp;ِ خوابهای&nbsp;ِ من&nbsp;ِ !!</font></div> text/html 2017-05-31T15:13:19+01:00 aynor.ir آینور .... از اون رازها که سر به مُهرند ! http://aynor.ir/post/2687 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هیچ رازی توی&nbsp;ِ چشمتون نباشه تا وقتی به آینه خیره میشید ..&nbsp;</font><div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بغض نکنید !</font></div> text/html 2017-05-22T14:33:57+01:00 aynor.ir آینور .... از یابنده تقاضا میشود ... رهایش نکند ! http://aynor.ir/post/2686 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یک من این وسط مسطا گم شده ..&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یه نگاه بنداز ببین توی آغوش&nbsp;ِ تو نیست ؟!!</font></div> text/html 2017-05-17T14:57:29+01:00 aynor.ir آینور .... مال ِ من است این !! http://aynor.ir/post/2685 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دستِ دلم را گرفته ام ..</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دست روی دلم نگذارید !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div>